Služby

Obchodní právo

 • due dilligence analýzy
 • komplexní zajištění zvýšení základního kapitálu včetně kapitalizace
 • fúze včetně změny právní formy
 • snížení základního kapitálu
 • smluvní agenda
 • korporátní právo (převody obchodních podílů, akcií, změny společenských smluv a stanov atp.)
 • soutěžní právo - nekalá soutěž, ochrana obchodní firmy, obchodního tajemství a ochrana hospodářské soutěže
 • organizace a vedení valných hromad
 • prodej podniku nebo jeho části
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zakládání, změny a likvidace obchodních společností
 • vymáhání pohledávek včetně výkonu rozhodnutí

Autorské právo

 • smluvní agenda pro autory, výkonné umělce a výrobce, včetně účasti při negociaci smluvních podmínek
 • mediální právo (zejména právo filmové a televizní)
 • zastupování autorů, výkonných umělců při event. vymáhání jejich práv
 • advokátní úschova autorských děl prokazující autorskou prioritu

Občanské právo

 • nabývání a převody nemovitostí, nájemní smlouvy včetně zastoupení ve věcech zápisu do katastru nemovitostí
 • právo k nehmotným statkům-zejm. ochranné známky
 • občanskoprávní závazkové vztahy a související smluvní agenda
 • ochrana osobnosti i duševního vlastnictví
 • práva k věcem cizím – zástavní právo, věcná břemena
 • vymáhání pohledávek včetně výkonu rozhodnutí

Pracovní právo

 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich změny
 • vnitřní předpisy a směrnice zaměstnavatele
 • ukončení pracovního poměru
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • agenturní zaměstnávání

Rodinné právo

 • rozvodové právo
 • vypořádání společného jmění manželů (vč. součinnosti při zúžení či rozšíření SJM a předmanželských smluv)

Občanské právo procesní

 • zastoupení v řízeních vedených podle občanského soudního řádu před soudy
 • zastoupení v řízeních vedených u rozhodčího soudu
 • zastoupení v řízeních vedených podle správního řádu i zvláštních zákonů

Evropské právo

 • komparace české a evropské právní úpravy
 • zastoupení před Civil Service Court v Lucemburku

Mgr. Lucie Tahotná - advokátní kancelář